Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.

03-772, Warszawa

ul. Kawęczyńska 2

tel. 226195382

sp30@eduwarszawa.pl

Procedura bezpieczeństwa

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30

IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU  W WARSZAWIE

 

 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady postępowania w sytuacjach określonych w dokumencie, w tym zasady współpracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest bez bliższego określenia o:

1)              szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku z siedzibą w Warszawie;

2)              dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku z siedzibą w Warszawie;

3)              radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć  radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku z siedzibą w Warszawie;

4)              radzie rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku z siedzibą w Warszawie;

5)              nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, a także wychowawcę oraz innego pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku z siedzibą w Warszawie;

6)              uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku z siedzibą w Warszawie;

7)              rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

3. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich pracowników szkoły.

 

Rozdział II Postępowanie w stosunku do ucznia sprawiającego trudności wychowawcze

 

§ 2

 

1. Poprzez trudności wychowawcze należy rozumieć:

1)              agresywne zachowanie ucznia, w tym agresję słowną;

2)              zachowanie ucznia zagrażające zdrowiu i życiu ucznia lub innych osób;

3)              zachowanie ucznia utrudniające lub uniemożliwiające przebieg zajęć edukacyjnych;

4)              zachowanie ucznia polegające na fałszowaniu dokumentów; 5) zachowanie ucznia mające na celu obrażenie innej osoby; 6) kradzież dokonaną na terenie szkoły przez ucznia.

2. Za trudności wychowawcze mogą być uznane także inne niż wymienione w ust.1 zachowania i okoliczności.

 

§ 3

 

 1. Pracownik szkoły, który ujawnił zachowanie ucznia opisane w paragrafie poprzedzającym zobowiązany jest do zastosowania ustnego upomnienia ucznia i podjęcia działań zmierzających do udaremnienia rozwoju niebezpiecznej sytuacji.
 2. Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, który dopuścił się któregokolwiek z zachowań wskazanych w ust. 1 i ust. 2 paragrafu poprzedzającego (w dalszej części zwany „wychowawca”), obowiązany jest niezwłocznie po ujawnieniu przez siebie tej okoliczności zgłosić to dyrektorowi szkoły.
 3. Pracownik szkoły inny niż wychowawca obowiązany jest niezwłocznie po ujawnieniu przez siebie tej okoliczności zgłosić to wychowawcy klasy. Wychowawca klasy podejmuje odpowiednio działania określone w ust. 1.

§ 4

 

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą może:

1)              zawiadomić o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia w celu nawiązania współpracy zmierzającej do rozwiązania zaistniałej sytuacji;

2)              zawiadomić pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego w celu umożliwienia mu podjęcia stosownych działań przewidzianych odrębnymi przepisami prawa; 3) przeprowadzić z uczniem rozmowę wychowawczą.

 1. Dyrektor może delegować na wychowawcę uprawnienia opisane w pkt 1-3.
 2. W sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania lub trudności dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli i/lub pracowników niepedagogicznych w liczbie od 3 do 5, który weryfikując zachowanie ucznia oraz jego przyczyny może zdecydować o skierowaniu sprawy do specjalistycznych instytucji świadczących pomoc i poradnictwo.
 3. Zachowanie ucznia opisane w paragrafie 2, które stanowi naruszenie obowiązków ucznia wskazanych w statucie szkoły może każdorazowo być podstawą do wyciągnięcia wobec ucznia konsekwencji, o których mowa w rozdziale VIII statutu szkoły.
 4. Na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej wychowawca zapoznaje grono nauczycielskie

z zaistniałą sytuacją przedstawiając stan faktyczny oraz  podjęte działania.

 

Rozdział III

 

Postępowanie w stosunku do ucznia w przypadku doraźnych kłopotów zdrowotnych

 

§ 5

 

 1. Poprzez doraźne kłopoty zdrowotne ucznia należy rozumieć wszelkie zgłoszone lub zaobserwowane doraźne stany pogorszenia samopoczucia ucznia, w szczególności:

gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, omdlenia, zasłabnięcia.

 1. Pracownik dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę, w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy.
 2. W sytuacji tego wymagającej uczeń kierowany jest do pielęgniarki szkolnej w celu umożliwienia jej podjęcia działań określonych w odrębnych przepisach prawa.
 3. Pielęgniarka szkolna, wychowawca  lub sekretariat szkoły (w przypadku nieobecności pielęgniarki ) zawiadamia rodziców ucznia o pogorszeniu jego stanu zdrowia lub samopoczucia i w razie potrzeby ustala z rodzicami czas i sposób odbioru ucznia ze szkoły.
 4. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie ucznia pielęgniarka lub pracownik wzywa pogotowie ratunkowe.
 5. Do czasu odbioru ucznia ze szkoły przez rodziców lub do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego uczeń pozostaje pod stałym nadzorem pielęgniarki lub pracownika szkoły.
 6. O zaistniałym zdarzenia zawiadamia się dyrektora.

 

Rozdział IV

 

Postępowanie w zakresie odbierania uczniów ze szkoły oraz samowolnego opuszczenia przez ucznia terenu szkoły

 

§ 6

 

 1. Rodzice odbierają uczniów osobiście lub poprzez osoby upoważnione do dokonania tej czynności zgodnie z dokumentacją wewnętrzną szkoły.
 2. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły pracownik ma prawo do weryfikacji tożsamości poprzez dokonanie wglądu do stosownych dokumentów.

 

§ 7

 

1. W przypadku stwierdzenia, że osoba odbierająca ucznia ze szkoły znajduje się w stanie wskazującym na podejrzenie nietrzeźwości lub odurzenia:

1)              pracownik szkoły zobowiązuje tę osobę do niezwłocznego opuszczenia szkoły uniemożliwiając tym samym odbiór ucznia przez tę osobę;

2)              pracownik niezwłocznie zawiadamia dyrektora o sytuacji opisanej w pkt 2 w szczególności w razie odmowy przez osobę odbierającą ucznia wykonania polecenia opuszczenia szkoły;

3)              pracownik zobowiązany jest podjąć jednocześnie próbę kontaktu z innymi osobami uprawnionymi do odebrania ze szkoły ucznia w celu ustalenia kto i w jakim terminie odbierze ucznia ze szkoły.

 

§ 8

 

1. W sytuacji niestawienia się po ucznia przez żadną z osób do tego uprawnionych należy: 1) niezwłocznie podjąć próbę skontaktowania się z rodzicami lub innymi osobami upoważnionymi do odebrania ucznia ze szkoły;

2)              zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru ucznia;

3)              po wyczerpaniu dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odebrania ucznia zawiadomić policję; 4) zawiadomić niezwłocznie o zaistniałej sytuacji oraz podjętych działaniach dyrektora.

 

§ 9

 

 1. Każdy kto ujawnił samowolne oddalenie się ucznia z terenu szkoły niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora, który podejmuje kontakt z rodzicami ucznia.
 2. Osoba wyznaczona przez dyrektora rozpoczyna niezwłocznie poszukiwania ucznia poza terenem szkoły.
 3. Osoba uprawniona odnotowuje nieobecność ucznia w dokumentacji szkolnej.
 4. W przypadku kiedy poszukiwania ucznia przez nauczyciela okazują się bezskuteczne lub

trwają dłużej niż godzinę, dyrektor szkoły zawiadamia o tym fakcie rodziców oraz policję.

 

 

Rozdział V

 

Postępowanie w stosunku do ucznia, wobec którego podejrzewa się stan po spożyciu alkoholu lub innych substancji niedozwolonych

 

§ 10

 

 1. W przypadku, gdy pracownik podejrzewa, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji niedozwolonych zobowiązany jest on do jego odizolowania od innych uczniów i pozostawienia pod opieką nauczyciela, pielęgniarki lub innego pracownika szkoły.
 2. Pracownik, który ujawnił zdarzenia niezwłocznie informuje o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, który zawiadamia rodziców ucznia.
 3. Dyrektor po dokonaniu wstępnej oceny sytuacji może zawiadomić także policję i pogotowie ratunkowe jeżeli istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia ucznia.
 4. Dyrektor szkoły zawiadamia policję w sytuacji jeżeli:

1)  rodzice ucznia odmawiają odebrania ucznia ze szkoły lub niemożliwe jest skontaktowanie się z nimi;

2)  uczeń jest agresywny, bądź jego zachowanie może źle wpłynąć na inne osoby.

 1. Następnego dnia po zdarzeniu, dyrektor szkoły, w obecności pedagoga szkolnego oraz psychologa szkolnego i wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń, przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem i jego rodzicami 
 2. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, termin rozmowy wyznacza się na pierwszy dzień, w którym uczeń stawi się w szkole.
 3. W przypadku powtórzenia się sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego paragrafu, a zwłaszcza kiedy środki zaradcze możliwe do zastosowania na terenie szkoły zostały wyczerpane, dyrektor szkoły powiadomienia o tym fakcie Sąd Opiekuńczy.

 

Rozdział VI

 

Postępowanie w sytuacji znalezienia substancji przypominającej wyglądem narkotyk na terenie szkoły

 

§ 10

 

 1. Osoba, która ujawni na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk zobowiązana jest zabezpieczyć ją przed zniszczeniem oraz dostępem do niej osób niepowołanych.
 2. O sytuacji opisanej w pkt 1 zawiadamia się niezwłocznie dyrektora, który zobowiązany jest zawiadomić rodziców oraz policję.
 3. Osoba wskazana w pkt 1 zobowiązana jest przekazać policji wszelkie okoliczności

dotyczące zdarzenia.

 

Rozdział VI

 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję przypominającą wyglądem narkotyk

 

§ 11

 

 1. Nauczyciel, który podejrzewa, iż uczeń posiada przy sobie alkohol lub substancję przypominającą narkotyk niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora, który zawiadamia rodziców.
 2. Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, lub inne przedmioty budzące podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. 
 3. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi alkoholu lub substancji dyrektor szkoły wzywa policję.
 4. Jeżeli uczeń wyda alkohol lub substancję dobrowolnie dyrektor, po dokonaniu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub dostępem do niej osób niepowołanych przekazuje ją policji.

 

Rozdział VII

 

Postępowanie w sytuacji korzystania przez ucznia w czasie zajęć edukacyjnych z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego

 

§ 11

 

 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 2. Przez  inne urządzenie elektroniczne należy rozumieć dyktafon, tablet, smartwatch, aparat fotograficzny i inne urządzenia do rejestrowania obrazu i dźwięku.
 3. Nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.
 4. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

 

§ 12

 

 1. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w § 11 pkt 1 nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma prawo do ustnego upomnienia ucznia.
 2. W przypadku braku skuteczności środka opisanego w pkt 1 nauczyciel ma prawo zobowiązać ucznia do odłożenia telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na biurko nauczyciela lub w inne bezpieczne miejsce w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia edukacyjne.
 3. Jeżeli uczeń w sposób rażący łamie postanowienia zawarte w § 11, nauczyciel na prawo zabezpieczyć telefon, pozostawić go w sekretariacie szkoły do momentu odebrania przez rodzica lub osoby upoważnionej pisemnie przez rodzica lub prawnego opiekuna. 

 

Rozdział VIII

 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa na terenie szkoły

 

§ 13

 

 1. Pracownik będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 2. Pracownik zabezpiecza przed uszkodzeniem lub zniszczeniem ewentualne dowody czynu karalnego lub przestępstwa.
 3. We współpracy z dyrektorem oraz pedagogiem szkolnym ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 4. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu.
 5. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia policję o zdarzeniu.

 

Rozdział IX

 

Postępowanie wobec ucznia – ofiary czynu karalnego lub przestępstwa na terenie szkoły

 

§ 14

 

 1. Pracownik będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora.
 2. Pracownik udziela uczniowi pierwszej pomocy, wzywa pogotowie lub oddaje ucznia pod opiekę pielęgniarki szkolnej – w zależności od stanu zdrowia ucznia.
 3. Pracownik zabezpiecza przed uszkodzeniem lub zniszczeniem ewentualne dowody czynu karalnego lub przestępstwa.
 4. We współpracy z dyrektorem oraz pedagogiem szkolnym ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 5. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu.

 

Rozdział X

 

Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

 1. Zachowania ucznia opisane w niniejszym dokumencie, które stanowią naruszenie obowiązków ucznia wskazanych w statucie szkoły mogą każdorazowo być podstawą do wyciągnięcia wobec ucznia konsekwencji, o których mowa w rozdziale VIII statutu szkoły.
 2. Pracownicy będący świadkami zachowań ucznia stanowiących naruszenie obowiązków ucznia wskazanych w statucie szkoły zobowiązani są do każdorazowego sporządzenia na tę okoliczność notatki służbowej i zapoznanie z nią dyrektora szkoły.

 

 

 

Warszawa, dnia..........2017r..

 

ZGODA  NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

My niżej podpisani, …………….……, zam. w ….........przy ul............., numer i seria dowodów osobistych........ , PESEL ………..niniejszym oświadczamy, że:

 

 1. przysługuje nam władza rodzicielska i jesteśmy opiekunami prawnymi  małoletniego

…...........urodzonego w dniu ….........w............będącego obywatelem...........(w dalszej części zwanego: „dzieckiem”)  

 1. jesteśmy uprawnieni do złożenia niniejszego oświadczenia tj. nie toczy się żadne postępowanie, którego skutkiem mogłoby być ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej któregokolwiek lub obojga z nas i wykonujemy władzę rodzicielska we wzajemnym porozumieniu i bez żadnych zakłóceń;

 

W związku z uczęszczaniem przez dzieckodo Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 roku z siedzibą w Warszawie, (w dalszej części zwaną: „szkołą”) oświadczamy, iż:

 

 1. stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  i prawach pokrewnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, niniejszym  wyrażamy zgodę na sporządzanie fotorelacji, w tym również wykonywanie fotografii dziecka w czasie pobytu w szkole podczas zajęć edukacyjnych oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę zarówno przez przedstawicieli szkoły, firmy zewnętrzne, z którymi szkoła nawiązuje współpracę jak i przez rodziców innych dzieci uczęszczających do szkoły;
 2. wyrażamy zgodę na wielokrotne rozpowszechnianie przez szkołę wizerunku dziecka utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas pobytu w szkole w czasie zajęć edukacyjnych oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę w szczególności, ale nie wyłącznie w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych Przedszkola (np. w dokumentacji szkoły, na stronie internetowej szkoły), na wszystkich znanych polach eksploatacji w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii zawierających wizerunek dziecka  - wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy fotografii zawierających wizerunek dziecka w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 3. wyrażamy zgodę na przekazywanie fotografii zawierających wizerunek dziecka rodzicom pozostałych dzieci uczęszczających do szkoły;
 4. mamy świadomość, że rodzice mogą wykonywać fotografie dzieci uczęszczających do Przedszkola, podczas zajęć edukacyjnych jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Dyrektora Przedszkola lub osobę przez niego upoważnioną.

 

Zgoda na rozpowszechnianie przez szkołę wizerunku dziecka utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas pobytu w szkole jest nieograniczona terytorialnie i czasowo oraz nieodpłatna.