Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

tel. 619 53 82 ( B. Sajewska, U. Borecka - wew. 18; I. Piotrowska, M. Ogrońska - wew. 17 )

TERAPIA PEDAGOGICZNA

DZIAŁANIA PEDAGOGICZNE

INTEGRACJA

DYSLEKCJA

POLECANE STRONY

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, diagnozowaniu ich możliwości psychofizycznych.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w różnej formie:

 • działań podejmowanych przez wszystkich nauczycieli na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej;
 • pomocy indywidualnej, udzielanej przez specjalistów szkolnych;
 • porad i konsultacji dla rodziców;
 • działań mediacyjnych i interwencyjnych, podejmowanych wobec uczniów w zależności od rozpoznawanych potrzeb;
 • zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych – zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznej, rozwijającej kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami socjoterapii, prowadzonych metodą Tomatisa i innych.

W szkole działa Zespól ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • Piotrowska Iwona – pedagog, przewodnicząca Zespołu ds. Integracji;
 • Borecka Urszula – pedagog (pomoc materialna);
 • Mięgoć Małgorzata – nauczyciel terapii pedagogicznej;
 • Haszko Dorota – logopeda;
 • Czuryłło-Bielecka Mirella – logopeda;
 • Sajewska Beata - logopeda prowadzący zajęcia metodą Tomatisa;
 • Ogrońska Mariola – psycholog, socjoterapeuta.

W szkole uczą się dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Uczniowie realizują naukę w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych. Wsparcia udzielają im – zgodnie zaleceniami, pedagodzy specjalni, nauczyciele oraz specjaliści.

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl