Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

tel. 619 53 82 ( B. Sajewska, U. Borecka - wew. 18; I. Piotrowska, M. Ogrońska - wew. 17 )

TERAPIA PEDAGOGICZNA

DZIAŁANIA PEDAGOGICZNE

INTEGRACJA

DYSLEKCJA

POLECANE STRONY

Celem organizowanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest tworzenie warunków służących zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, czyli podejmowaniu działań wspomagających dziecko i jego rodzinę w trzech głównych obszarach:

1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów – diagnozowaniu problemu.

2. Odpowiednio do rozpoznanych potrzeb określenie form i sposobów udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej, czyli ustalenie programu pomocy zmierzającego do rozwiązania problemu.

3. Organizacja na terenie szkoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej w różnej formie, stosownie do zakresu jej działania, czyli realizacja programu pomocy.

W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna w różnej formie i obejmuje:

• działania podejmowane przez wszystkich nauczycieli na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej

• pomoc indywidualną udzielaną przez nauczycieli specjalistów tj.: pedagogów korekcyjno – kompensacyjnych, logopedę, psychologa socjoterapeutę, pedagogów, pedagogów wspierających w klasach integracyjnych

• porady i konsultacje, działania mediacyjne i interwencyjne, z których korzystają uczniowie i rodzice korzystają w zależności od indywidualnych potrzeb

• zajęcia specjalistyczne:

- korekcyjno – kompensacyjne (terapia pedagogiczna)

- logopedyczne

- socjoterapeutyczne

- stymulacja audiopsycholingwistyczna metodą Tomatisa

- inne o charakterze terapeutycznym

• zajęcia warsztatowe zawierające tematykę komunikacji interpersonalnej, sposoby radzenia sobie ze stresem, postępowania w sytuacjach konfliktowych i inne prowadzone w wybranych zespołach klasowych

• pomocą materialną, kierowaną do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

W szkole działa Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. W skład tego zespołu wchodzą:

Iwona Piotrowska – pedagog klas integracyjnych

Beata Sajewska – pedagog klas I-VI i oddziałów przedszkolnych

Mariola Ogrońska – psycholog klas I-VI i oddziałów przedszkolnych

Małgorzata Mięgoć – nauczyciel terapii pedagogicznej

Monika Materek - Wackowska –nauczyciel terapii pedagogicznej

Dorota Haszko – logopeda

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczestniczą w organizowanych w szkole zajęciach specjalistycznych:

terapii pedagogicznej (M. Mięgoć)

terapii logopedycznej( D. Haszko, B. Sajewska)

socjoterapii (M. Ogrońska, R.J.Potrac)

terapii psychologicznej(M. Ogrońska)

terapii z wykorzystaniem metody Tomatisa ( J. Adamczyk, B. Sajewska)

Ponadto w szkole udzielana jest pomoc materialna w formie:

dofinansowania do podręczników i stypendium (U. Borecka)

obiadów finansowanych przez Urząd Dzielnicy (B. Sajewska)

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl