Przetargi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Informacje o przetargach

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie – 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R O T O K Ó Ł

O T W A R C I A

O F E R T

Zamawiający, tj. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, stosowanie do postanowień wynikających z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 20104 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, z dnia 03.12.2018 r. o godz. 9:30 miało miejsce publiczne otwarcie ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „ Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 w Warszawie – 2019 rok.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie

Ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych. Ogłoszenie nr 661796-N-2018. Dalszy ciąg załączników do pobrania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

UWAGA

ŚWIAT MROŻONEK

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r w Warszawie – na 2019 rok”

Omyłkowo załączono niewłaściwy załącznik nr1 „Oferta” zamawiający załącza właściwy załącznik. W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03-12-2018.

FORMULARZ OFERTOWY

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r. : „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie – 2019 rok” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r w Warszawie 2019 rok”

Pieczywo

Wyroby garmażeryjne

Ryby i mrożonki

Warzywa świeże

Mięso i wędliny

Artykuły Ogólnospożywcze

Wykaz wykonywanych usług

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Wykaz pojazdów w dyspozycji Wykonawcy

Klauzula Informacyjna

Umowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
koła zainteresowań
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl