Przetargi w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Informacje o przetargach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

N a podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2 prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie – 2021 rok” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 18 ofert. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium, jakim kierował się zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była określona cena brutto 60 % oraz czas realizacji reklamacji. Zamawiający zgodnie ze wskazaną formułą określoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonał następującej oceny punktowej złożonych ofert.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi nr 30 im Powstańców 1863r.w Warszawie ul. Kawęczyńska 2

www.sp30.edu.pl, email: sp30@edu.um.warszawa.pl

telefon: 22 691-53-82 faks: 22 619-53-82 wew. 26

Znak postępowania : SP30/33/332/199/20

Ogłoszenie nr 610391-N-2020z dnia 2020-11-16r

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 w Warszawie

Ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych. Dalszy ciąg załączników do pobrania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r.:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 30 IM POWSTAŃCOW 1863R W WARSZAWIE - NA 2021 ROK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 610391-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA

OGŁOSZENIE O ZAMAWIANIU DOSTAWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z DOSTAWY

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

WYKAZ POJAZDÓW W DYSPOZYCJI WYKONAWCY

WZÓR UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE

ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE

MIĘSO I WĘDLINY

PIECZYWO

RYBY I MROŻONKI

WARZYWA ŚWIEŻE

WYROBY GARMAŻERYJNE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patroni Szkoły

Powstańcy
1863 r.

HISTORIA
Uczniowie
Zainteresowania
licznik odwiedzin
kalendarz
pogoda
Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03 - 772 Warszawa, tel.: 22 619 53 82, e-mail :sp30@edu.um.warszawa.pl